مقالات

مركز تحقيقات تصویربرداری سلولی و مولکولی اولين مركز تحقيقاتي در زمينه كاربرد علوم و مهندسي در تصویربرداری پزشكي با هدف آشکارسازی تغییرات مولکولی، عملکردی و ساختاری بیماری ها است كه در قلب يكي از بزرگترين مجتمع هاي بيمارستاني كشور تأسيس شده است. اين مركز وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران مي باشد و در مجتمع بيمارستاني امام خميني قرار دارد.
مركز تحقيقات در بهمن ماه 1389 و با هدف كلي تلاش در راه توسعه فنآوري هاي تصویربرداری، ابداع و به کارگیری روشهای به روز، و طراحـي و ساخت تجهيزات مربوطه، با توجه به ملاحظات بومي، تأسيس گرديـد. از نكات ارزشمند و قابل توجه در تأسيس مركز فراهم سازي امكان ارتباط نزديك و همكاري تنگاتنگ متخصصين رشته هاي مختلف علوم، مهندسي، پزشكي و صنعت در يك محيط تحقيقاتي مشترك مي باشد. اين همكاري مشترك از يك طرف، نشانگر جهت گيري سياست تحقيقاتي مركز و از طرف ديگر عامل بهبود كيفي و متضمن رعايت ملاحظات بومي و استانداردهاي لازم براي توسعه فنآوري هاي مربوط به تصویربرداری سلولی-مولکولی است.
فعاليت هاي اصلي مركز تحقيقات شامل پژوهش، آموزش، و ارائه خدمات فني در بخش های تصویربرداری پزشكـي است و بر اين اساس دو معاونت پژوهشـي و آموزشي عهده دار بخش اعظم فعاليت هاي تخصصي مركز تحقيقات خواهند بود.
در حال حاضر گروه هاي پژوهشي مركز بشرح زير عهده دار اجراي پروژه هاي تحقيقاتي و توسعه فنآوري در زمينه هاي مرتبط با تجهيزات و لوازم پزشكي مي باشند:

- گروه سیستم های تصویربرداری پزشکی
- گروه کمی سازی تصویربرداری و طیف نگاری تشدید مغناطیسی
- گروه تصویربرداری و آنالیز بیومارکرها
- گروه تصویر برداری و آنالیز تصاویز مغزی
- گروه تصویربرداری اپتیکی
- گروه سیستم های پیشرفته X-ray

براساس شناسايي نيازهاي بهداشتي- درماني و صنعت تصویربرداری پزشكي كشور، تأسيس گروه هاي پژوهشي با اهداف جدید در آينده نزديك مورد نظر است.

چشم انداز مرکز:
   مرکز تحقیقات تصویربرداری سلولی و مولکولی، با هدف ارتقاي سطح پژوهش و يافتن راه حل براي چالش هاي موجود در زمينه تصويربرداري پزشكي كه هر روزه در حال تغيير است، در راستاي تبديل شدن به يكي از موسسات برجسته در سطح ملي و بين المللي گام بر مي دارد. با در نظر داشتن اين اهداف، توسعه برنامه هاي نوين متمركز بر پژوهش هاي پايه اي و باليني اصلي ترين برنامه استراتژيك اين مركز براي آينده است. این برنامه استراتژیک، اهداف و چشم انداز مرکز تحقیقات تصویربرداری سلولی و مولکولی را برای پنج سال آینده برای دستیابی به نقش پیشگامانه در زمینه تصویربرداری پزشکی در سطح ملی تعیین می کند.

مأموريت مركز:
• تلاش براي تکميل زنجيرة نوآوري حوزة تصویربرداری سلولی-مولکولی در پزشکي کشور در حلقة هاي علم، تحقيق، فناوري، توليد و بهره برداري در جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه.
• توسعه علوم مربوط به تصویربرداری پزشكي در حوزه هاي تشخيصي، درماني و پيشگيري،
• آموزش افراد براي ايجاد گروهي متخصص متشكل از پژوهشگران برجسته در زمينه تصويربرداري پزشكي،
• برقراري ارتباط مؤثر با مجامع داخل و خارج براي غني سازي سطح علمي مركز،
• فراهم كردن موقيت هاي پژوهشي و حمايت مالي براي ارتقاي سطح بازدهي مركز.

بیشتر بخوانید ...